ພິມ ພິມ

ໝາກຍົມເຊື່ອມ

0
ໝາກຍົມເຊື່ອມ

ໝາກຍົມເຊື່ອມ

ສ່ວນປະສົມ

 • ໝາກຍົມສົດ 4 ກກ
 • ນຳ້ຕານຊາຍ 2 ກກ
 • ນຳ້ປູນໃສ
 • ເກຶອ 4 ບ່ວງກາເຟ
 • ນຳ້ສະອາດ 1ຖ້ວຍເຄິ່ງ
 • ນຳ້ໝາກນາວ
 • ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການນວດໝາກຍົມ (ຂຽງນ້ອຍ ເຂິງຖີ່)

ວິທີເຮັດ ໝາກຍົມເຊື່ອມ

 1. ນຳໝາກຍົມມາລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ ນຳໄປນວດເອົານຳ້ສົ້ມອອກ ແລ້ວໂດຍໃຊ້ຂຽງມົນນວດໝາກຍົມກັບຕະແກງຖີ່ ໃຫ້ໝາກຍົມນິ້ມ ບີບນຳ້ສົ້ມອອກ ແລ້ວແຊ່ໃນນຳ້ປູນໃສ ເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ
 2. ເອົາໝາກຍົມື້ນຈາກນຳ້ປູນໃສ ລ້າງນຳ້ໃຫ້ສະອາດ ບໍ່ຕ້ອງບີບໝາກຍົມຫຼາຍຕາກໃນກະແຕະຖີ່ເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ
 3. ຕຽມຂ້ຽວນ້ນຳ້ເຊື່ອມໝາກຍົມ 1 ກກ ຕໍ່ນຳ້ຕານຊາຍ 1/2 ກກ. ເກຶອບ່ວງກາເຟ ຂ້ຽວຈົນເປັນຢາງ ເອົາໝາກຍົມທີ່ຜຶ່ງລົມໄວ້ ລົງຂ້ຽວໃນນຳ້ເຊື່ອມດ້ວຍໄຟແຮງໄລຍະເວລາໃດໜື່ງ.
 4. ພໍໝາກຍົມສຸກລົດໄຟລົງຄ່ອຍໆ ຂ້ຽວໃຫ້ນຳ້ໜຽວ ບີບນຳ້ໝາກນາວໃສ່ ຈະເຮັດໃຫ້ໝາກຍົມມີສີສົດໃສ ແລ້ວປົງລົງ ປະໄວ້ໃຫ້ເμັນ ບັນຈຸໃນກ໋ອງຂາຍ.

ໝາຍເຫດ: ຫາກຈະເຮັດເປັນໝາກຍົມແກ້ວ ກໍ່ເຮັດໂດຍໃຊ້ໝາກຍົມເຊື່ອມໄປຜຶ່ງແດດໃຫ້ແຫ້ງນຳ້ເຊື່ອມແລ້ວມາປະສົມກັບນຳ້ຕານ + ເກຶອ + ໝາກເຜັດ ກໍ່ຈະໄດ້ໝາກຍົມແກ້ວທີ່ມີລົດຊາດ ສົ້ມ,ເຜັດ, ຫວານ

ແຊຣ.