ພິມ ພິມ

ເຂົ້າໜຽວໃບເຕີຍ

0

ສ່ວນປະສົມ

ເຂົ້າໜຽວໃບເຕີຍ

ເຂົ້າໜຽວໃບເຕີຍ

  • ເຂົ້າໜຽວໜື້ງ
  • ກະທິໝາກພາວ
  • ເກືອ
  • ນຳ້ຕານ
  • ໃບເຕີຍ
  • ງາຂາວ

ວິທີເຣັດ ເຂົ້າໜຽວໃບເຕີຍ

ເອົາເຂົ້າໜື້ງມາກວນໃສ່ກະທິໃສ່ສ່ວນປະສົມທີ່ເຫຼືອກວນໄປເລື້ອຍໆເມື່ອເຫັນວ່າພໍດີແລ້ວໃຫ້ຖອກໃສ່ທາດເອົາໝາກງາໂຮຍປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນແລ້ວຕັດເປັນຕ່ອນ

ແຊຣ.