ພິມ ພິມ

ກ້ວຍຕາກ

0
ກ້ວຍຕາກ

ກ້ວຍຕາກ

ສ່ວນປະກອບ

  • ກ້ວຍນຳ້ ( ກ້ວຍອີ່ເຕະ ) ສຸກ
  • ນຳ້ສານສົ້ມ
  • ນຳ້ເຜິ້ງ
  • ເກືອ
  • ຖາດກະທຸ້ງຕາກ

ວິທີເຮັດ ກ້ວຍຕາກ

  1. ປອກກ້ວຍເອົາໄປລ້າງໃສ່ນຳ້ສານສົ້ມທີ່ຄົນແລ້ວມີຣົດສົ້ມຝາດໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລ້ວເອົາຂື້ນໃສ່ກະທຸ້ງ

ຕາກແດດວິທີຕາກຄວນໃຊ້ຕູ້ອົບແຫ້ງທີ່ໃຊ້ດ້ວຍວັດຖຸທ້ອງຖິ່ນເຮັດ, ປິດດ້ວຍμາງປຣາດສະຕິກ.

  1. ໃນແຕ່ລະມຶ້ຕ້ອງເກັບກ້ວຍໃນເວລາ 15 ໂມງ ເກັບໃສ່ຖົງປຣາດສະຕິກແລ້ວໃສ່ຕູ້ເμັນກ້ວຍຈະບໍ່ເກີດ

ເຊື້ອເຫັດ.

  1. ຕາກ 3 ແດດແລ້ວເອົາມາແນບ ແຕ່ໃຊ້ນຳ້ເກືອພົມເທື່ອລະໜ້ອຍແລ້ວຕາກແດດອີກ 2 ວັນເບິ່ງວ່າ

ແຫ້ງແລ້ວກໍ່ເກັບໄວ້.

  1. ກໍລະນີກ້ວຍຍ້ອມນຳ້ເຜິ້ງໃຫ້ເອົານຳ້ເຜິ້ງໃສ່ກ້ວຍເຄິ່ງຖ້ວຍເວລາທີ່ແນບກ້ວຍແລ້ວເອົາມາຕັ້ງໄວ້ແລ້ວ

ກິ່ນນຳ້ເຜິ້ງຈະຫອມຕິດກ້ວຍສີງາມ.

ແຊຣ.