ພິມ ພິມ

ປັ່ນ M & M’S

0

 

ປັ່ນ M & M’S

ປັ່ນ M & M’S

ເຄື່ອງປະກອບ : ສຳລັບ 3 ຄົນ

  • M & M’S: 100 g
  • ນົມສົດຈີດ : 50 cl

ການກະກຽມ ປັ່ນ M & M’S:

ນຳເຄື່ອງທັງໝົດໄປປັ່ນໃສ່ນຳ້ກ້ອນ ຖອກໃສ່ຈອກ ແຕ່ງດ້ວຍຄຣີມຟອງ ຢາກໃຫ້ມີສີສັນໜ້າຮັບປະທານ ເອົາ M & M’S ຢອງໃສ່

ແຊຣ.