ພິມ ພິມ

ໄຂ່ເຄັມ

0
ໄຂ່ເຄັມ

ໄຂ່ເຄັມ

ສ່ວນປະສົມ

  1. ດິນສໍຟອງ 1 ກກ (ທີ່ໃຊ້ກໍ່ສ້າງຕາບກະເປoeອງ)
  2. ເກຶອໄອໂອດິນ 6 ຂີດ.
  3. ນຳ້ 4 ຂີດ.

ວິທີເຮັດ ໄຂ່ເຄັມ

  1. ນຳເອົາດິນສໍຟອງ ຫຼືເກຶອແລະນຳ້ ມາປະສົມກັນໝັກໃນພາຊະນະໄວ້ 1ເດືອນ
  2. ນຳສ່ວນປະສົມມາໂອບຫຸ້ມໄຂ່ ປະມານ 1ຊັງຕີແມັດ.
  3. ໂອບໄວ້ 7ມຶ້ ນຳມາຈືນເປັນໄຂ່ດາວ.
  4. ໂອບໄວ້ 15ມຶ້ ນຳມາຕົ້ມເປັນໄຂ່ເຄັມ.
  5. ສ່ວນປະສົມ 1ກກ ຈະໂອບໄຂ່ເຄັມປະມານ 70ໜ່ວຍ.
ແຊຣ.