ພິມ ພິມ

ເຂົ້າປາດ

0

ສ່ວນປະກອບ

ເຂົ້າປາດ

ເຂົ້າປາດ

  • ແປ້ງເຂົ້າຈ້າວ 4 ຖ້ວຍ
  • ນຳ້ຕານປິບ 12 ຖ້ວຍ
  • ນຳ້ປູນໃສ 10 ຖ້ວຍ
  • ນຳ້ແຊ່ດອກຊ້ອນ 4 ຖ້ວຍ
  • ກາບໝາກພ້າວເຜົາໄຟບົດລະອຽດ 2/3 ຖ້ວຍ
  • ໝາກພ້າວຂູດເປັນສັ້ນຝອຍ

ວີທີເຮັດ ເຂົ້າປາດ

  1. ນວດແປ້ງກັບນຳ້ປູນໃສ, ຄ່ອຍໆ ນວດໂດຍຕື່ມນຳ້ເທື່ອລະໜ້ອຍຈົນໝົດ
  2. ຕົ້ມນຳ້ແຊ່ດອກຊ້ອນໃຫ້ຟົດ, ໃສ່ນຳ້ຕານ ແລະ ຝຸ່ນກາບໝາກພ້າວລົງຄົນເຂົ້າກັນແລ້ວກໍ່ຍົກລົງຕອງເອົາຂີ້ເຫື່ຍອອອກ
  3. ເອົາຂໍ໊ 1 ແລະ ຂໍ້ 2 ປະສົມກັນແລ້ວກວນດ້ວຍໄຟອ່ອນໆຈົນໜຽວແລ້ວປົງລົງຖອກໃສ່ກະໂຕກ ຫຼືກະຖາດທາດ້ວຍນຳ້ມັນພືດໄວ້ແລ້ວເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕິດກະຖາດ
  4. ຂູດໝາກພ້າວໂຮຍໜ້າແລ້ວຕັດເປັນຕ່ອນຕາມຄວາມເໝາະສົມການເຮັດເຂົ້າປາດນີ້ຈະໃຊ້ໃບເຕີຍກໍ່ໄດ້ໂດຍຄັ້ນເອົານຳ້ໃບເຕີຍແທນຝຸ່ນກາບໝາກພ້າວເຜົາ.
ແຊຣ.