ພິມ ພິມ

ຜັກທຽມດອງ

0

ສ່ວນປະກອບ

ຜັກທຽມດອງ

ຜັກທຽມດອງ

 • ກະທຽມສົດ: 12 ກິໂລ
 • ນຳ້ສະອາດ: 10 ລິດ
 • ເກືອ: 1 ກິໂລ
 • ນຳ້ຕານ: 0.5 ກິໂລ
 • ນຳ້ສົມສາຍຊູ: 1 ຖ້ວຍນ້ອຍ

ອຸປະກອນ: ຖົງຢາງ, ໝໍ້, ຊາມ, ມີດ, ໄທ

ໄລຍະເວລາ: 1 ເດືອນ

ອິທີເຣັດ ຜັກທຽມດອງ

 1. ຕົ້ມນຳ້ຕານໃຫ້ຟົດໃສ່ສ່ວນປະກອບທີ່ກຳນົດໄວ້ຂ້າງເທິງ
 2. ຄົນໃຫ້ນຳ້ຕານ ແລະ ເກືອເປືອຍໃຫ້ໝົດ
 3. ປະໄວ້ໃຫ້ນຳ້ອູ່ນຈົນສາມາດເອົອມືຈຸ່ມໄດ້
 4. ປອກກະທຽມ, ສ້ອມໃຫ້ລະອຽດ ແລະສະອາດ
 5. ບໍ່ໃຫ້ລ້າງນຳ້
 6. ເອົາກະທຽມຢັນລົງໃນໄຫ
 7. ເອົານຳ້ດອງທີ່ກຽມໄວ້ນັ້ນຖອກລົງໃສ່ໃຫ້ຖ້ວມກະທຽມ ແລະ ອັດຝາໃຫ້ແຈບດີ
 8. ປະໄວ້ 1 ເດືອນສາມາດກິນໄດ້ ແລະ ເກັດຣັດສາໄວ້ໄດ້ດົນ

ວິທີຣັບປະທານ:

ນຳມາປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ຕາມຕ້ອງການເຊັ່ນ: ຍຳ ຫຼື ເປັນຂອງແກ້ມໄດ້ ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່: ກະທຽມທີ່ຈະເອົາມາດອງຕ້ອງມີອາຍຸ 90-95 ວັນ

ແຊຣ.