ພິມ ພິມ

ການເຣັດປາເເດດ

0
ປາແດກ

ປາແດກ

ເຄື່ອງປຸງ

  • ປາຄໍ່, ປາປາກຫຼືປານິນ 2ກກ
  • ເກຶອ 2,5 ຖ້ວຍ
  • ເຂົ້າຂົ້ວ 1,5 ຖ້ວຍ (ເຂົ້າເປືອກເອົາໄປຂົ້ວ)

ວິທີເຮັດ ປາແດກ

ຄົວປາຕັດຫົວອອກແລ້ວລ້າງໃຫ້ສະອາດ ເອົາມາຄັ້ນກັບເກຶອ ເຂົ້າຂົ້ວໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ ອາດຈະໃຊ້ຮຳສະອາດຂົ້ວໃຫ້ສຸກເຫຼືອງເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລະເຂົ້າຂົ້ວເຄິ່ງໜຶ່ງ ປະສົມໃສ່ແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນເພາະຖ້າໃສ່ຮຳຂົ້ວຈະເຮັດໃຫ້ສີຂອງປາແດກງາມຂoeນຕື່ມ ເອົາປະໃສ່ໄຫໄວ້ 3-4 ເດືອນແລ້ວຈຶ່ງປີ້ນປາ (ໝາຍຄວາມວ່າປີ້ນ ປາທີ່μູ່ເທິງນັ້ນລົງລຸ່ມເອົາໂຕທີ່μູ່ລຸ່ມນັ້ນຂື້ນມາເທິງປາກໄຫ) ຖ້ານຳ້ແຫ້ງໃຫ້ຕື່ມເກຶອລົງໃສ່ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ຖ້າ 6 ເດືອນຂື້ນໄປກໍ່ຈະໄດ້ປາແດກທີ່ສົມບູນ.

ແຊຣ.