- kinzapzap - http://www.kinzapzap.com -

ກະແລ້ມ ໝາກກ້ວຍ

ກະແລ້ມ ໝາກກ້ວຍ

ກະແລ້ມ ໝາກກ້ວຍ

ເຄື່ອງປະກອບ : ສຳລັບ 3 ຄົນ

ການກະກຽມ ກະແລ້ມ ໝາກກ້ວຍ :

ປັ່ນເຄື່ອງປະສົມທັງໝົດໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວນຳໄປແຊ່ແຂງ ຕັກເປັນກ້ອນໃສ່ຈອກພ້ອມເສີບ